Web Title:黃莉雅老師黃莉雅老師

6月2日作業

 

 

1. 收看2堂直播課程 -  9:00【健體】、10:00【數學】

(其他科目請依自己需求,利用空閒時間收看)

 

2. 完成1項均一平台任務

    (1)  數學 10-1

 

3. 國習P.84、85頁

 

4. 數課P.120、121頁

 

5. 數習P96、97頁

 

6. 格子本10題。(週二視訊時已抄題,需要請LINE)

 

7. 考國語第12課文意測驗。(共10題選擇題,點底下連結即可開始作答)

https://docs.google.com/forms/d/14TYzFEhxjBnS7xSIAtiGdUW02KpEY0VPbzyiq3nnhdA/edit

 

8.  運動30分鐘

 

9.  做2件家事

 

沒事不要出門,請準時上線看直播課、上視訊課~

 

(6月3日早上8點前回傳照片)

 

 

網站列表

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

空氣品質